Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

1. Weblap üzemeltetése és a felhasználási feltételek elfogadása


A jelen Jogi Nyilatkozat azokat a szabályokat és feltételeket tartalmazza, amelyek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szimfónia programja (Budapest, 1125 Szarvas Gábor út 58-60.) által üzemeltetett http://www.szimfoniaprogram.hu weblap ("Weblap") tartalmának és szolgáltatásainak használatára irányadók.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Jogi nyilatkozatban rögzített felhasználási feltételeket módosítsa. Annak érdekében, hogy mindig tisztában legyen a Weblap használatával kapcsolatos jogaival és kötelességeivel, azt javasoljuk, hogy időnként tanulmányozza a Jogi nyilatkozatot. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően használja a Weblapot, úgy tekintjük, hogy elfogadta a Jogi nyilatkozatban rögzített felhasználási feltételek módosítását.


2. A Weblap üzemeltetésének célja


A Szolgáltató annak érdekében hozta létre és üzemelteti a Weblapot, hogy az érdeklődők számára a Szimfónia programról információkat nyújtson.


3. A Weblap tartalma


A Weblapon számos információ található közlemények, cikkek, internetes- és más jellegű hivatkozások, eszközök, képek és multimédiás anyagok formájában. A Weblapon közzétett információk tájékoztató jellegűek. A Weblapot a Felhasználók saját felelősségükre használhatják. felelősséget nem vállalunk.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Weblap bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, megváltoztassa, illetve arra, hogy a Weblapon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el a vonatkozó jogszabályok szerint.


4. Szellemi alkotások, védjegyek, linkek


a. Szellemi alkotások


A Weblap, a Weblap felépítése, megjelenése, a Weblapon található tartalom szellemi alkotás és ennek megfelelően szerzői jogi oltalom alatt áll.

Ön a Weblapot, a Weblapon található szellemi alkotásokat kizárólag személyes használat céljából a vonatkozó jogszabályoknak és a jelen Jogi nyilatkozatban rögzített felhasználási feltételeknek megfelelően jogosult felhasználni; a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja. A Felhasználó a személyes célú felhasználás körébe rendeltetésszerű használatra, hozzáférésre, a Weblap egyes részeinek a saját használatú számítógépen történő megjelenítésére, letöltésére, mentésére, illetve kinyomtatására jogosult. A fenti jog azonban nem foglalja magába, és ennek megfelelően a Felhasználó nem jogosult a Weblapon megjelenő tartalom másolására, megváltoztatására, átvételére, letölthetővé tételére, újrafelhasználására, terjesztésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A Jogi nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy a Szolgáltató a Weblap tekintetében akár hallgatólagosan is lemondott volna vagy bármilyen módon átruházta volna saját, vagy harmadik fél jogosult szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Ön tudomásul veszi, hogy a személyes használatot meghaladó mértékű használatra kizárólag a Szolgáltató, vagy a szellemi alkotás jogosultjának előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.

 

b. Védjegyek


Oldalainkon Ön gyakran találkozhat védjegyekkel (logókkal), szervezetek védett neveivel, domain nevekkel. Ezek minden esetben vagy a megfelelő nyilvántartásba bejegyzett jogosultat, vagy nyilvántartásba vétel nélkül - jogszabály erejénél fogva a jogszabály által meghatározott - jogosultat illetik meg. A védjegyek (logók), domain nevek felhasználásáról, annak engedélyezéséről kizárólag a jogosult rendelkezhet.

A Szolgáltató kifejezetten is megtiltja saját védjegyei (logói), a programban együttműködő szervezetek védett nevei, illetve a www.szimfoniaprogram.hu domain név üzleti céllal történő, vagy mások megtévesztésére irányuló használatát, vagy bármilyen olyan használatot, amely azok lejáratására irányul, vagy a Szolgáltató megítélése szerint azzal járhat.

 

c. Linkek


A Weblap tartalmazhat harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket. A Szolgáltató a linkek kiválasztása során körültekintően jár el, de a harmadik személyek weboldalait nem kíséri folyamatosan figyelemmel, illetve nem ellenőrzi. Amennyiben azonban a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal, illetve a linkelés a hatályos jogszabályokat, harmadik személyek jogait sérti, azt eltávolítja.

A Szolgáltató a linkek és a linkek felhasználásával lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a Weblap elhagyásával más weblapra lép át, ezeken az oldalaklon már nem a jelen Felhasználási Feltételek, hanem eltérő feltételek érvényesek.

A Szolgáltató örömmel veszi, ha bárki saját weboldalain a Weblapra mutató megfelelő internetes hivatkozást (közvetlen linket) helyez el. Azonban a Weblap oldalainak, vagy bármely részének valamely weblapon mintegy saját oldal részeként (keretes alkalmazásként) történő futtatása csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye birtokában valósulhat meg. A Szolgáltató elhatárolja magát azoktól az esetektől, amikor a Weblapra mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat hordozó, illetve bármely személy jogait vagy jogos érdekeit sértő internetes oldalakon helyezik el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden olyan Weblappal kapcsolatos linkelés ellen fellépjen, amely megítélése szerint ártalmas a Weblap hírnevére, és sérti vagy sértheti a Szolgáltató jogát vagy jogos érdekeit.


5. Felelősségi szabályok


A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ennek megfelelően, különösen nem felel az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodásért, technikai hibáért, szünet bekövetkezéséért, a folyamatos működés megszakadásáért, egyes romboló alkalmazások vagy programok (pl. férgek, vírusok) előfordulásáért, hackerek tevékenységéért és az ezekkel esetlegesen okozott károkért.

A Weblap igénybevételéért, a szolgáltatások felhasználásáért, a felhasználás eredményének alkalmazásáért, illetve a fentiek esetleges következményeiért kizárólag a Felhasználó felel.

A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Ha a Felhasználó magatartása miatt hatóság vagy bíróság a Szolgáltatóval szemben igényt támaszt és/vagy eljárást indít, a Felhasználó megteszi a Szolgáltató által megkövetelt intézkedéseket a Szolgáltató jogainak és érdekeinek védelme érdekében.

A Szolgáltató nem felel, illetve kizár minden felelősséget a Felhasználó Weblappal kapcsolatos magatartásával vagy mulasztásával, az által közzétett tartalommal vagy más módon okozott a Felhasználó vonatkozásában felmerült jogsérelem, vagyoni vagy nem vagyoni kár, vagy esetleges egyéb következmény tekintetében.

A Szolgáltató a Weblapot Magyarországon, a magyar jogszabályoknak megfelelően működteti, amelyet a Felhasználó - a Weblap használatának helyére való tekintet nélkül - tudomásul vesz. A Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli annak tekintetében, hogy esetleg a Weblap nem felel meg valamely külföldi állam jogának.

A Felhasználó köteles a jelen Felhasználási Feltételeket betartani a Weblap használata során, azt kizárólag a jogszabályoknak megfelelően, a Szolgáltató és harmadik személyek jogainak sérelme nélkül használhatja.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben a szükséges jogi illetve egyéb lépéseket megtenni, ha visszaélésszerűen, jogszabályba üközően, vagy a Felhasználási Feltételek megsértésével használja a Weblapot, a Weblapon nyújtott bármilyen szolgáltatást. Tilos a Weblap rendeltetésszerű működését veszélyeztető magatartás, felhasználás, illetve a kifejezetten nem engedélyezett felhasználás. A Szolgáltató a fenti esetek bármelyikében jogosult - többek között - a Felhasználó regisztrációját, a Weblaphoz való hozzáférését haladéktalanul értesítés nélkül megszüntetni, a Felhasználó által elhelyezett információt eltávolítani.


6. A Felhasználó visszajelzései


Köszönettel fogadjuk, ha észrevételekkel vagy javaslatokkal él oldalaink, a szakmai vagy tudományos álláspontokkal, azok helyességével kapcsolatban. Kérjük, hogy ha bármilyen észrevétele van, azt a Weblapon közzétett e-mail címre szíveskedjen eljuttatni. Az esetleges panaszokat a Szolgáltató igyekszik minden esetben kivizsgálni és orvosolni.

 

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Szimfónia program

Budapest, 1125 Szarvas Gábor út 58-60.

mail szimfonia@maltai.hu

mobile+36 1 391 4730 - 768-as mellék

Symphonia Alapítvány

Budapest, 1112 Ördögorom utca 12.

mail symphonia@symphonia.hu

mobile+36 20 669 3753

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Magyar Máltai Szeretetszolgálat © Minden jog fenntartva.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Szimfónia program

Budapest, 1125 Szarvas Gábor út 58-60.

szimfonia@maltai.hu

+36 1 391 4730 - 768-as mellék

Jogi nyilatkozat